นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มุ่งหมายเพื่อแจ้งให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บ ใช้งานและเปิดเผยตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่ใช้บังคับ ประกาศฉบับนี้จะแจ้งให้ทราบถึงข้อความสำคัญดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด จะจัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ด้านการบริหารและการจัดการเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด จะสามารถดำเนินธุรกิจกับท่านได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้บรรลุตามข้อผูกพันภายใต้สัญญาต่าง ๆ ดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม สนองตอบต่อคำสั่งและคำร้องขอต่าง ๆ ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ หรือดำเนินการกับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอื่นใดของ บริษัทจุฑาวรรณ จำกัด

ในกรณีที่ได้รับความยินยอมแล้ว บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวิเคราะห์รสนิยมความพึงพอใจของท่าน คาดการณ์ความชอบจากการวิเคราะห์ประวัติย่อของท่าน และมอบเนื้อหาและการโฆษณาที่ตรงเป้าหมายแก่ท่าน

ท่านสามารถตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของท่านหรือไม่ อย่างไรก็ดีขอเรียนให้ทราบว่าหากท่านตัดสินใจที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ท่านอาจไม่ได้รับประโยชน์บางประการ ตัวอย่างเช่น บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด อาจไม่มีข้อมูลเพียงพอในการทำสัญญากับท่านหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือคำมั่นของเราในบางกรณี

ดังนั้น บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด จึงขอเรียนให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ ใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่จัดเก็บ

ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ถูกกำหนดให้จัดเก็บ ใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามจุดประสงค์ของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้นานที่สุดตามความจำเป็นตามจุดประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตัวอย่างเช่น หากท่านชอบรับข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด จะจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของท่านไว้และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินธุรกรรมให้แล้วเสร็จหรือในกรณีที่ท่านสมัครรับจดหมายข่าวของ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บและใช้งานจนกว่าท่านจะยกเลิกการสมัครหรือแจ้งให้เราทราบว่าท่านไม่ประสงค์จะรับจดหมายข่าวดังกล่าวอีก

การเข้าถึงเว็บไซต์

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของท่านไว้อย่างน้อยเก้าสิบ (90) วัน นับจากวันที่ท่านเข้ามายังเว็บไซต์ของ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด อย่างไรก็ตาม บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด จะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคหรือการทำวิจัยทางการตลาดโดยไม่ได้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน

คุ้กกี้

คุ้กกี้เป็นแฟ้มข้อความขนาดเล็กซึ่งถูกเก็บอยู่บนเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเชื่อมต่อหรือเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท จุฑาวรรณ จำกัด เพื่อนำท่านไปยังเว็บไซต์ของเราและเพื่อส่งมอบบริการอันเป็นมิตรและเป็นส่วนตัวมากขึ้นแก่ท่าน อย่างไรก็ตามคุ้กกี้จะไม่จัดเก็บข้อมูลซึ่งเก็บไว้อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ใช้คุ้กกี้เพื่อต้องการทราบว่าท่านมีปฏิกิริยากับเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราอย่างไรเพื่อที่จะมอบความพึงพอใจให้แก่ท่านมากขึ้นเมื่อใช้เว็บไซต์ของเรา คุกกี้จะจดจำเบราเซอร์ที่ท่านใช้งานและติดตั้ง

ในการปฏิบัติงานบางอย่าง บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด จำเป็นต้องใช้บริการจากผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เช่น การติดตามและวิเคราะห์การใช้งานและข้อมูลทางสถิติของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด เพื่อให้เว็บไซต์ของเราเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าตามความสนใจของแต่ละบุคคลและเพื่อบริการเนื้อหาบนเว็บไซต์

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด จะไม่ใช้คุ้กกี้เพื่อจัดเก็บข้อมุลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้ ท่านอาจเลือกปฏิเสธหรือบล็อกคุ้กกี้ที่ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกส่งให้โดยเข้าไปเปลี่ยนการติดตั้งในเบราเซอร์ของท่าน – ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Help Menu บนเบราเซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตามเบราเซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุ้กกี้โดยอัตโนมัติ หากท่านไม่ประสงค์จะยอมรับคุ้กกี้ ท่านต้องบล็อกหรือลบคุ้กกี้ทิ้งแบบถาวร

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิเสธหรือลบคุ้กกี้ทิ้งจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน กรุณาเข้าไปที่ www.allaboutcookies.org ท่านสามารถดูข้อมุลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ้กกี้ที่จัดเก็บอยู่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่และการปฏิเสธหรือลบคุ้กกี้ทิ้งจากคู่มือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ แม้ว่าท่านจะปฏิเสธไม่รับคุ้กกี้จากเรา ท่านยังสามารถเข้าดูเว็บไซต์ของเราได้ แต่การดำเนินการบางอย่างอาจไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่าที่ควร

สิทธิของท่าน

จากการเป็นเจ้าของข้อมูล ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านโดยส่งอีเมล์หรือหนังสือแจ้งไปยัง บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด หรือเป็นรายละเอียดที่เท่ากันตามที่ถูกร้องขอ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด จะประมวลข้อมูลที่ได้รับดังกล่าวตามและในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้

ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด จะรักษาสิทธิของเราภายใต้กฎหมายที่จะปฏิเสธการร้องขอของท่านในบางกรณี หาก บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ตัดสินใจปฏิเสธการร้องขอของท่าน ท่านจะได้รับแจ้งถึงเหตุผลของการปฏิเสธดังกล่าว บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด จะพยายามอย่างดีที่สุดรวมถึงพิจารณาความสามารถทางเทคนิคเพื่อให้ท่านพอใจกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ดี หากท่านมีข้อสงสัยใดที่ยังไม่คลี่คลาย ท่านอาจร้องเรียนมายัง บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด หรือเดินเรื่องต่อกับหน่วยงานที่คุ้มครองข้อมูล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของเราและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บ ใช้งานหรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและอย่างเหมาะสม

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าประกาศนี้เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ กรุณาดูประกาศความเป็นส่วนตัวของ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด เป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงใด ๆ

การติดต่อ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการใช้สิทธิหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาส่งอีเมล์มาที่ jtw@juthawan.co.th โดยแจ้งให้ทราบถึงจุดประสงค์และให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านพร้อมด้วยหลักฐานเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ของท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด อาจขอเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรืออาจปฏิเสธคำร้องขอของท่านหาก บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ได้รับข้อมูลไม่เพียงพอ

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มุ่งหมายเพื่อแจ้งให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บ ใช้งานและเปิดเผยตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่ใช้บังคับ ประกาศฉบับนี้จะแจ้งให้ทราบถึงข้อความสำคัญดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด จะจัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ด้านการบริหารและการจัดการเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด จะสามารถดำเนินธุรกิจกับท่านได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้บรรลุตามข้อผูกพันภายใต้สัญญาต่าง ๆ ดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม สนองตอบต่อคำสั่งและคำร้องขอต่าง ๆ ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ หรือดำเนินการกับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอื่นใดของ บริษัทจุฑาวรรณ จำกัด

ในกรณีที่ได้รับความยินยอมแล้ว บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวิเคราะห์รสนิยมความพึงพอใจของท่าน คาดการณ์ความชอบจากการวิเคราะห์ประวัติย่อของท่าน และมอบเนื้อหาและการโฆษณาที่ตรงเป้าหมายแก่ท่าน

ท่านสามารถตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของท่านหรือไม่ อย่างไรก็ดีขอเรียนให้ทราบว่าหากท่านตัดสินใจที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ท่านอาจไม่ได้รับประโยชน์บางประการ ตัวอย่างเช่น บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด อาจไม่มีข้อมูลเพียงพอในการทำสัญญากับท่านหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือคำมั่นของเราในบางกรณี

ดังนั้น บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด จึงขอเรียนให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ ใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่จัดเก็บ

ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ถูกกำหนดให้จัดเก็บ ใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามจุดประสงค์ของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้นานที่สุดตามความจำเป็นตามจุดประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตัวอย่างเช่น หากท่านชอบรับข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด จะจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของท่านไว้และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินธุรกรรมให้แล้วเสร็จหรือในกรณีที่ท่านสมัครรับจดหมายข่าวของ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บและใช้งานจนกว่าท่านจะยกเลิกการสมัครหรือแจ้งให้เราทราบว่าท่านไม่ประสงค์จะรับจดหมายข่าวดังกล่าวอีก

การเข้าถึงเว็บไซต์

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของท่านไว้อย่างน้อยเก้าสิบ (90) วัน นับจากวันที่ท่านเข้ามายังเว็บไซต์ของ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด อย่างไรก็ตาม บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด จะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคหรือการทำวิจัยทางการตลาดโดยไม่ได้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน

คุ้กกี้

คุ้กกี้เป็นแฟ้มข้อความขนาดเล็กซึ่งถูกเก็บอยู่บนเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเชื่อมต่อหรือเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท จุฑาวรรณ จำกัด เพื่อนำท่านไปยังเว็บไซต์ของเราและเพื่อส่งมอบบริการอันเป็นมิตรและเป็นส่วนตัวมากขึ้นแก่ท่าน อย่างไรก็ตามคุ้กกี้จะไม่จัดเก็บข้อมูลซึ่งเก็บไว้อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ใช้คุ้กกี้เพื่อต้องการทราบว่าท่านมีปฏิกิริยากับเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราอย่างไรเพื่อที่จะมอบความพึงพอใจให้แก่ท่านมากขึ้นเมื่อใช้เว็บไซต์ของเรา คุกกี้จะจดจำเบราเซอร์ที่ท่านใช้งานและติดตั้ง

ในการปฏิบัติงานบางอย่าง บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด จำเป็นต้องใช้บริการจากผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เช่น การติดตามและวิเคราะห์การใช้งานและข้อมูลทางสถิติของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด เพื่อให้เว็บไซต์ของเราเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าตามความสนใจของแต่ละบุคคลและเพื่อบริการเนื้อหาบนเว็บไซต์

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด จะไม่ใช้คุ้กกี้เพื่อจัดเก็บข้อมุลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้ ท่านอาจเลือกปฏิเสธหรือบล็อกคุ้กกี้ที่ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกส่งให้โดยเข้าไปเปลี่ยนการติดตั้งในเบราเซอร์ของท่าน – ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Help Menu บนเบราเซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตามเบราเซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุ้กกี้โดยอัตโนมัติ หากท่านไม่ประสงค์จะยอมรับคุ้กกี้ ท่านต้องบล็อกหรือลบคุ้กกี้ทิ้งแบบถาวร

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิเสธหรือลบคุ้กกี้ทิ้งจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน กรุณาเข้าไปที่ www.allaboutcookies.org ท่านสามารถดูข้อมุลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ้กกี้ที่จัดเก็บอยู่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่และการปฏิเสธหรือลบคุ้กกี้ทิ้งจากคู่มือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ แม้ว่าท่านจะปฏิเสธไม่รับคุ้กกี้จากเรา ท่านยังสามารถเข้าดูเว็บไซต์ของเราได้ แต่การดำเนินการบางอย่างอาจไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่าที่ควร

สิทธิของท่าน

จากการเป็นเจ้าของข้อมูล ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านโดยส่งอีเมล์หรือหนังสือแจ้งไปยัง บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด หรือเป็นรายละเอียดที่เท่ากันตามที่ถูกร้องขอ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด จะประมวลข้อมูลที่ได้รับดังกล่าวตามและในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้

ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด จะรักษาสิทธิของเราภายใต้กฎหมายที่จะปฏิเสธการร้องขอของท่านในบางกรณี หาก บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ตัดสินใจปฏิเสธการร้องขอของท่าน ท่านจะได้รับแจ้งถึงเหตุผลของการปฏิเสธดังกล่าว บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด จะพยายามอย่างดีที่สุดรวมถึงพิจารณาความสามารถทางเทคนิคเพื่อให้ท่านพอใจกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ดี หากท่านมีข้อสงสัยใดที่ยังไม่คลี่คลาย ท่านอาจร้องเรียนมายัง บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด หรือเดินเรื่องต่อกับหน่วยงานที่คุ้มครองข้อมูล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของเราและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บ ใช้งานหรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและอย่างเหมาะสม

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าประกาศนี้เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ กรุณาดูประกาศความเป็นส่วนตัวของ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด เป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงใด ๆ

การติดต่อ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการใช้สิทธิหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาส่งอีเมล์มาที่ jtw@juthawan.co.th โดยแจ้งให้ทราบถึงจุดประสงค์และให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านพร้อมด้วยหลักฐานเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ของท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด อาจขอเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรืออาจปฏิเสธคำร้องขอของท่านหาก บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด ได้รับข้อมูลไม่เพียงพอ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า